Oblast stavební činnosti:

Inženýrské sítě, vodohospodářské a dopravní stavby

V naší společnosti moc dobře víme, že na veškeré inženýrské sítě, vodohospodářské stavby a dopravní stavby jsou kladeny stále vyšší nároky, především pak z hlediska péče o životní prostředí. Stejně tak jako v jiných sférách, tak i v této využíváme moderní technologie pro maximální zkvalitnění našich staveb.

Bytová výstavba, novostavby, výstavba rodinných domů

V poslední době se vysoce zvýšila poptávka po bytových výstavbách, v kterých leží budoucnost moderního bydlení (novostavby). Naše výrobní kapacity se za posledních pár let zněkolikanásobili. Pomáhá tomu ale i odborná práce provedená kvalitně a v daných termínech, takže svou práci stíháme precizně a včas. Dalším faktorem, který nám dopomáhá naší činnosti v této oblasti je fakt, že využíváme nejmodernější technologie, které nám práci podstatně ulehčují, a navíc zvyšují celkovou kvalitu konečného výsledku.

Na dosud realizovaných stavbách tedy firma prokázala svoji profesionalitu v organizační a technologické akceschopnosti včetně provedení díla ve vysoké jakosti dle přání každého, i to i toho nejnáročnějšího zákazníka.

Rekonstrukce budov a památkových objektů

Firma K-REEL s.r.o. je v oblasti rekonstrukcí budov, památkových objektů a historických budov připravena opravdu na vše. Nejen díky té nejlepší technice, ale také díky vlastnímu týmu specializovaných odborníků vyniká naše společnost před konkurencí. Náš tým je plný zkušených lidí se znalostmi v oboru, které nepřekvapí žádná překážka, a tak práce probíhají naprosto koordinovaně, kvalitně a zároveň i rychle. Sehranost týmu hraje důležitou roli ve všech sférách, stejně tak, jako tomu je ve stavebnictví.

Toto pravidlo pak speciálně platí u budov, jež jsou památkově chráněny. Zde musí být odborná práce doopravdy na místě. Chráněné památky nejsou předmětem pro amatéry, proto se maximálně soustředíme na dobrý výsledek, což se nám s úspěchem daří již několik let. Svoji připravenost, profesionalitu a citlivý přístup k zachování hodnot prokázala firma na řadě zakázek.

Stavby občanské vybavenosti

Spektrum naší působnosti je skutečně široké, což dokazuje i portfolio našich staveb, mezi něž se řadí i stavby občanské vybavenosti. Do této sféry spadá výstavba parků, sportovišť, administrativních budov, kulturní či práce na zdravotnickém zařízení. Tento typ staveb se řadí mezi ty, jež tvoří významný podíl na celkovém obratu naší společnosti.

Tajemství našeho úspěchu se skládá především z účelného a efektivního řízení staveb, na kterém si zakládáme. Stavby tak vznikají v krátkém období bez újmy na kvalitě zpracování. Dále nás samozřejmě posouvá vpřed vysoká produktivita našich prověřených pracovníků, bez kterých bychom nikdy nedosáhli tak skvělých výsledků. Tyto faktory nám umožňují uspokojit veškeré potřeby zákazníka či se přizpůsobit nepříznivým prostorovým podmínkám stavby.

Ekologické stavby

Společnost K-REEL s.r.o. nabízí své služby mimo jiné také v oblasti odstraňování starých ekologických zátěží, nepovolených skládek a podobně postižených lokalit.

Ekologické zátěže (SEZ)

Staré ekologické zátěže (zkráceně SEZ) jsou stavy závažného znečištění složek životního prostředí nebezpečnými látkami nebo odpady a mohou vážně ohrozit naše zdraví i životní prostředí. Původci SEZ nejsou známí nebo již neexistují. Z toho důvodu na sebe převzal garanci řešení SEZ stát prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, včetně vynaložení finančních prostředků na jejich odstranění. Objekty a oblasti, kde se SEZ nacházejí, jsou ponejvíce bývalé průmyslové podniky, sklady nebo bývalé vojenské prostory.

Naše činnost je zaměřená na komplexní řešení SEZ nebo nepovolených skládek, od odstranění škodlivých látek nebo odpadů, až po zajištění konečné rekultivace a revitalizace sanovaného území. K tomu využíváme nejnovější technologie šetrné k životnímu prostředí a moderní strojní zázemí jak pro vlastní sanační a demoliční práce, tak i pro konečné úpravy terénu, včetně zalesnění nebo zatravnění zrekultivovaných ploch nebo vodních toků.

Kromě řešení SEZ naše činnosti zasahují do oblastí ochrany přírody a krajiny, péče o zeleň a také odstraňování odpadů.Komplexně zajišťujeme a nabízíme:

Rekultivačně-asanační stavby

Sanace starých ekologických zátěží včetně rekultivace nebo revitalizace území

Zemní práce

Demoliční práce

Údržba pozemků

Provoz skládek odpadů

Odstranění odpadů

Projekční činnost

Doprava


Zpracováváme projekty sanací, podáváme návrhy technických opatření a následně je realizujeme. Pro veškeré prováděné činnosti máme zajištěný průběžný kontrolní monitoring a vyhodnocovací dozor. Realizaci zásahů průběžně konzultujeme s investory a neprodleně reagujeme na aktuální požadavky a návrhy změn.


Veškeré pomocné práce

Odstraňování skládek. Vyklízení sklepů, půd a jiných obdobných zařízení. Prořezávky stromů a lesů. Kácení a vyřezávaní křovin.

Interiérové úpravy

Pokládání lin, koberců, plovoucích podlah. Malířské a natěračské práce.

Přestavby

Bytových jader, koupelen.

Zámečnické práce

Zámečnické práce všeho druhu

Zemní práce

Rovnání a úpravy terénů, opravy cest.

Stavby a rekonstrukce budov a památkových objektů.

Autodoprava po celé ČR